Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım İlkeleriYazım ve Yayın İlkeleri

1. İlahiyat Araştırmaları Dergisi bilimsel hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
2. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına karar veren tek yetkili organdır. Editörler yönetim gereği Yayın Kurulu içerisinde sayılırlar.
3. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir. Diğer dillerdeki makalelerin yayınlanma kararı Yayın Kuruluna aittir.
4. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanır.
5. Hakem ve Yayın Kurulu Değerlendirme Raporlarının denetime açık bir şekilde 5 yıl saklı tutulması zorunludur.
6. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar Türkçe ve İngilizce başlık ve özet içermelidir. Yazılarda konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
7. Yazılarda kullanılan kaynaklar Chicago formatında verilmiş olmalıdır.
8. Yazılardaki fikirlerin her türlü yasal sorumluluğu yazara aittir.
9. Dergide kör hakemlik sistemi uygulandığından gönderilen yazıların isimsiz olarak gönderilmesi gerekir.
10. Yazı içinde grafik veya resim varsa maksimum 10x20 ebatında ve ayrı bir dosya olarak jpeg formatında gönderilmelidir.
11. İlahiyat Araştırmaları Dergisi akademik makalelerin yanı sıra akademik etkinlik, söyleşi, kitap ve makale değerlendirmesi ve eleştiri yazılarına da yer verir.
12. Dergi çeviri makalelere de yer verir. çevirisi yapılacak makalenin yazarı, tarihi, nerede yayımlandığı, cildi, sayısı ve sayfası gibi künye bilgileri eksiksiz belirtilmeli ve eğer telif koruması kapsamından çıkmamışsa yayım izni alınmış olmalıdır.
13. Yayımlanan yazıların tüm hakları İlahiyat Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir.

Metin İçi ve Kaynakçada Yazım Kaynak Gösterme

Dipnot Yazımı

Dipnotlarda, kaynak eserler Chicago atıf ve referans stiline (The Chicago Manual of Style) aynen uygun yazılmalıdır.

Dipnotlarda kaynaklar sıralanırken takdim-tehir için özel bir sebep yoksa kaynaklar kronolojik sıraya göre verilir.

İkinci kullanımdan itibaren yazarın soyadı (ya da sadece meşhur nisbesi), kısaltılmış eser adı, -varsa cilt- ve sayfa numarasıyla belirtilmelidir. Sayfa numarasından önce "s." kısaltması kullanılmamalıdır.

Arapça yazar adı tek kelime ile veriliyorsa "el-" takısı kullanılmamalı: "el- Gazzâlî" değil "Gazzâlî".

Arapça eser adlarındaki "kitab" kelimesi kısaltılmamalı, "kitab" kelime­sinden sonra gelen kelime büyük harfle yazılmalıdır: "K.el-Hac" ya da "Kitâbü'l- hac" değil "Kitâbü'l-Hac".

Dipnot işaretleri virgül, nokta gibi imla işaretlerininden sonra olmalıdır. "...534/1139 yılında vefat etti"11. değil, "...534/1139 yılında vefat etti".11 şeklinde.

Kaynakça Oluşturulması

Kaynakça yazarın soy ismine (yahut nisbesine veya meşhur ismine) göre alfabetik olarak sıralanır.

Kaynakça temel kaynaklar, yazmalar, teze konu şahsın eserleri, ikinci el kaynaklar gibi alt başlıklara ayrılmamalı, tek parça halinde verilmelidir.

Eserin ilk geçtiği yer tam künyesi verilmelidir.

Dergi ve kitapların cilt numarasının yazımında Romen rakamı kullanılmaz.

Makale ve ansiklopedi maddelerinde cilt ve sayı rakamlarından sonra iki nokta kullanılmalı ve bir boşluk bırakıldıktan sayfa numarası yazılmalıdır (3: 411; CÜİFD 19, sy. 1: 45 gibi).

Mükerrer baskılarda yayının baskı sayısının gösterilmesine gerek yoktur.

Kaynakçada Yazım Chicago atıf ve referans stiline (The Chicago Manual of Style) aynen uyulmalıdır. Aşağıda farklı türlerde eserlere dipnotlarda ve Kaynakçada Yazım nasıl yer verileceği gösterilmektedir.

Birden fazla eseri bulunan müelliflerin tüm eserlerinden önce Kaynakçada Yazım tam adı yazılmalıdır, nokta veya çizgi kullanılmamalıdır.

THE CHİCAGO MANUAL OF STYLE

       KİTAP

 1. Tek Yazarlı:

       Dipnotta Yazım:

 1. Talip Özdeş, Maturidi'nin Tefsir Anlayışı (İstanbul: İnsan Yay., 2003), 15.
 2. Özdeş, Maturidi'nin Tefsir Anlayışı, 141-43.
 1. Mustafa Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te'vil Geleneği (İstanbul: Düşün Yay., 2011), 57.
 2. Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik, 114-15.
 1. Michael Pollan, The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99-100.
 2. Pollan, Omnivore's Dilemma, 3.
 1. Ebû İshâk İbrahim ez-Zâhid es-Saffâr, Telhîşü'l-edille li-kavâ'idi't-tevhîd, nşr. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma'hedü'l-Almânî li-ebhâsi'ş-Şarkiyye, 1432/2011), 2: 143.
 2. Saffar, Telhîşü'l-edille, 2: 143.

           Kaynakçada Yazım:

           Özdeş, Talip. Maturidi'nin Tefsir Anlayışı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

      Öztürk, Mustafa. Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te'vil Geleneği. İstanbul: Düşün Yayın­ları, 2011.

      Pollan, Michael. The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

      Saffâr, Ebû İshâk İbrahim ez-Zâhid. Telhîşü'l-edille li-kavâ'idi't-tevhîd. nşr. Angelika Brodersen. 2 cilt. Beyrut: el-Ma'hedü'l-Almânî li-ebhâsi'ş-Şarkiyye, 1432/2011.

 • Genel Kural olarak Dipnotlarda eser künye bilgileri VİRGÜL; Kaynakçada Yazım ise NOKTA ile ayrılır.
 • Dipnotlarda "Yayınları", Yay." Şeklinde kısaltılırken Kaynakçada Yazım tam olarak yazılır.
 • Sayfayı ifade etmek üzere "s." Kısaltması kullanılmaz.
 • Cilt numarası, "c." Kısaltması kullanılmadan yazılır: 8: 213 gibi.

      b. İki Yazarlı:

      Dipnotta Yazım:

 1. Bekir Topaloğlu ve İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yay., 2010), 57.
 2. Topaloğlu ve Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 67-69.
 1. Ömer Lütfi Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973), 520.
 2. Barkan ve Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 159.
 1. Geoffrey C. Ward and Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941-1945 (New York: Knopf, 2007), 52.
 2. Ward and Burns, War, 59-61.

     Kaynakçada Yazım:

Topaloğlu, Bekir ve İlyas Çelebi. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınla­rı, 2010.

Barkan, Ömer Lütfi ve Ekrem Hakkı Ayverdi. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973.

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941-1945. New York: Knopf, 2007.

      c. Üç ve Daha Çok Yazarlı:

      Dipnotta Yazım:

 1. Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam'da İnanç Esasları (İstanbul: MÜ İFAV Yay., 1998), 25.
 2. Topaloğlu v.dğr., İslam'da İnanç Esasları, 36.
 3. Mitchell L. Eisen and et al., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview (Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates, 2002), 65.
 4. Eisen and et al., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview, 67.

      Kaynakçada Yazım:

Topaloğlu, Bekir, Y. Sevki Yavuz ve İlyas Çelebi. İslam'da İnanç Esasları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

Eisen, Mitchell L., Jodi A. Quas, and Gail S. Goodman. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

d. Tercüme:

     Dipnotta Yazım:

 1. Francis Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik'ten II. Vatikan'a, trc. Mehmet Aydın (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990), 11.
 2. Dvornik, Konsiller Tarihi, 23.

       1. Abdülhalim Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, trc. M. Beşir Eryarsoy (İstanbul: İnsan Yay., 2005), 33.

        2. Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, 34-54.

     Kaynakçada Yazım:

Dvornik, Francis. Konsiller Tarihi İznik'ten II. Vatikan'a. trc. Mehmet Aydın. Anka­ra: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.

Marquez, Gabriel Garcia. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Gross­man. London: Cape, 1988.

Mahmud, Abdülhalim. Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri. trc. M. Beşir Eryarsoy. İstanbul: İnsan Yayınları, İstanbul 2005.

e. Kitap Bölümü veya Diğer Kısımlar (Önsöz-Mukaddime-Takdim-Sunuş-Ekler) :

      Dipnotta Yazım:

 1. Hişam İbrahim Mahmud, "Mukaddime," Telhîşü'l-edille li-kavâ'idi't-tevhîd için­de, thk. Hisâm İbrahim Mahmûd (Kahire: Dâru's-Selâm, 1431/2010), 1: 14.
 2. Mahmud, "Mukaddime", 1: 34.
 1. Rudolph Ulrich, "Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı", trc. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik içinde, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yay., 2003), 297.
 2. Ulrich, "Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı", 298-99.
 1. John D. Kelly, "Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War", in Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly et al (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.
 2. Kelly, "Seeing Red," 81-82.

     Kaynakçada Yazım:

Mahmud, Hişam İbrahim. "Mukaddime". Telhîşü'l-edille li-kavâ'idi't-tevhîd içinde, thk. Hisâm İbrâhim Mahmûd, 1: 5-44. Kahire: Dâru's-Selâm, 1431/2010.

Ulrich, Rudolph. "Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. trc. Ali Dere, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik içinde, haz. Sönmez Kutlu, 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

Kelly, John D. "Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Eco­nomy of War". In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67-83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

f. Bildiri ve Tebliğ Metinleri

        Dipnotta Yazım:

 1. Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Ro- manya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008), haz. İrfan Ünver Nasratttınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009). 5-43
 2. Uyanık, Osman, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.

       Kaynakçada Yazım:

      Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Ye- sevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk           Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Ro- manya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008), haz. İrfan Ünver Nasratttınoğlu, 5-43. Ankara: Türk     Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

      g. Osmanlıca ve Arapça Eserler

       Dipnotta Yazım:

 1. Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâhu's-sa'âde ve mişbâhu's-siyâde fî mevzu âti'l- ulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü'n-Nûr-Kâmil Kâmil Bekrî (Kahire: Dârü'l-kütübi'l- hadis, 1968), 3: 142.
 2. Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâhu's-sa'âde, 2: 162.
 1. Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâil es-Saffâr, Telhîşü'l-edille li-kavâ'idi't-tevhîd, nşr. Hişâm İbrâhim Mahmûd (Kâhire: Dâru's-Selâm, 1431/2010), 1: 43-57.
 2. Saffâr, Telhîşü'l-edille, 1: 52.
 1. Sa'deddîn et-Teftâzânî, Şerhu'l-'Akaidi'n-Nesefiyye, nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekka ( Kahire: Mektebetü'l-Külliyyâtü'l-Ezheriyye, 1408/1988), 43.
 2. Teftâzânî, Şerhu'l-'Aka’id, 73.

       Kaynakçada Yazım:

       Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâhu's-sa'âde ve mişbâhu's-siyâde fî mevzû'âti'l- 'ulûm. nşr. Abdülvehhâb Ebü'n-Nûr-Kâmil Kâmil                Bekrî. 3 cilt. Kahire: Dârü'l- kütübi'l-hadis, 1968.

        Saffâr, Ebû İshâk İbrahim b. İsmâil. Telhîşüi-ediüe li-kavâ'idi't-tevhîd. nşr. Hişâm İbrahim Mahmûd. 2 cilt. Kahire: Dâru's-Selâm,       1431/2010.

        Teftâzânî, Sa'deddîn. Şerhu'l-'Aka’idi'n-Nesefiyye. nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkâ. Kahire: Mektebetü'l-Külliyyâtü'l-Ezheriyye, 1408/1988.

       h. Sözlükler

        Dipnotta Yazım:

 1. Muhammed Fuâd b. Abdülbâkı, el-Mücemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm (Kahire-Beyrut 1364/1945), “ecl” md., 332.
 2. M.F. Abdülbâkı, el-Mucem, “ecl” md., 337.

       Kaynakçada Yazım:

       Abdülbâkı, Muhammed Fuâd. el-Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm. Kahire-Beyrut 1364/1945.

 YAZMA ESER

       Dipnotta Yazım:

 1. Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî Keşşî, et-Temhîd fî beyâni't- tevhîd, Süleymaniye Ktp., Şehit Ali Paşa, nr. 1153, 77b.
 2. Keşşî, et-Temhîd, vr. 79a.

        Kaynakçada Yazım:

        Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni't- tevhîd. Şehit Ali Paşa, 1153: 1a-217b. Süleymaniye Ktp.

      MAKALE

 1. Matbu:

       Dipnotta Yazım:

 1. Adem Çiftci, "İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme", Cumhu­riyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19, sy. 1 (Haziran 2015): 23.
 2. Çiftci, "Suça Teşebbüsten Vazgeçme," 23.
 1. Galip Türcan, "Kelâm'ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki", Marife Dergisi 3 (2005): 175-193.
 2. Türcan, "Kelâm'ın Meşrûiyeti Sorunu", 177.
 1. Joshua I. Weinstein, "The Market in Plato's Republic", Classical Philology 104 (2009): 440.
 2. Weinstein, "Plato's Republic," 452-53.
 • Derginin cilt ve sayı numarası var ise "Dergi Adı Cilt no, Sayı no (Yıl): sayfa numarası" şeklinde gösterilir: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20, sy. 1 (Haziran 2016): 44 gibi.
 • Derginin sadece sayı numarası var ise, "Dergi Adı Sayı no (Yıl): sayfa" şeklinde gösterilir: Ulûm Dergisi 3 (Bahar 2016): 44-45 gibi.
 • Cilt kısaltması dergilerde "c." kullanılmaz.

       * Dergi matbu olarak basılıyor ise web adresini belirtmeye gerek yoktur.

        Kaynakçada Yazım:

        Çiftci, Adem. "İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19, sy. 1                 (Haziran 2015): 23-46.

         Türcan, Galip. "Kelâm'ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki". Marife Dergisi 3 (2005):  175-193.

          Weinstein, Joshua I. "The Market in Plato's Republic". Classical Philology 104 (2009): 439-58.

      b. Online:

       Dipnotta Yazım:

 1. Ramazan Altıntaş, "Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu", Kelâm Araştır­maları Dergisi 1, sy. 1(2003): 411, erişim 22 Şubat 2016, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kader/article/view/1076000016.
 2. Altıntaş, , "Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu", 17.

        Kaynakçada Yazım:

          Altıntaş, Ramazan. "Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu". Kelâm Araştırma­ları Dergisi 1, sy. 1 (2003): 11-20. Erişim 22 Şubat            2016. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kader/article/view/1076000016.

          Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. "Origins of Homophily in an Evolving Social Network". American Journal of Sociology                115  (2009): 405-50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.

           ANSİKLOPEDİ MADDESİ

            Dipnotta Yazım:

 1. Ömer Faruk Akün, "Âlî Mustafa Efendi", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklope­disi, c. 2 (Ankara: TDV Yay., 1989), 416.
 2. Akün, "Âlî Mustafa Efendi", 416
 1. As'ad Abukhalil, "Maronites", in Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa, ed. Philip Mattar, vol. 3 (New York: Macmillan Reference, 2004), 1491-92.
 2. Abukhalil, "Maronites," 1492.

       Kaynakçada Yazım:

        Akün, Ömer Faruk. "Âlî Mustafa Efendi". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedi­si. 2: 416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

        Abukhalil, As'ad. "Maronites". In Encycloedia or the Modern Middle East and North Africa. Edited by Philip Mattar. 3:1492-93. New York: Macmillan Reference, 2004.

         ARŞİV BELGESİ

         Dipnotta Yazım:

 1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (I. Mes. Müh), 2079.
 2. BOA, I. Mes. Müh., 2079.

        Kaynakçada Yazım:

        Basbakanlık Osmanlı Arsivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (I. Mes. Müh), 2079.

       TEZ

       Dipnotta Yazım:

 1. Abdullah Demir, "Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi" (Doktora tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014), 122.
 2. Demir, "Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi", 22.
 1. Akyüz, İsmail, "Türkiye'de Muhafazakar Yardım Kuruluşları" (Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, 2008), 16.
 2. Akyüz, "Türkiye'de Muhafazakar Yardım Kuruluşları", 44.
 1. Mihwa Choi, "Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynas-ty" (PhD diss., University of Chicago, 2008), 55.
 2. Choi, "Contesting Imaginaires," 59.

       Kaynakçada Yazım :

       Akyüz, İsmail. "Türkiye'de Muhafazakar Yardım Kuruluşları". Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, 2008.

       Demir, Abdullah. "Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi". Doktora tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014.

      Choi, Mihwa. "Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty". PhD diss., University of Chicago, 2008.

      WEB SAYFALARI

      Dipnotta Yazım:

 1. Ramazan Altıntaş, “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”, Kelâm Araştırma­ları Dergisi 1, sy. 1 (2003): 411, erişim 22 Şubat 2016, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kader/article/view/1076000016.
 2. Altıntaş, “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”, 17.
 1. “About Yale: Yale Facts” Yale University, accessed May 1, 2017, https://www.yale.edu/ about-yale/yale-facts.
 2. “About Yale: Yale Facts”.
 1. “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı” Diyanet İşleri Başkanlığı, Erişim 1 Mayıs 2017, https://kurul.diyanet.gov.tr.
 2. “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı” .

       Kaynakçada Yazım :

       Altıntaş, Ramazan. “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”. Kelâm Araştırmaları Dergisi 1, sy. 1 (2003): 11-20. Erişim 22 Şubat           2016. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kader/article/view/1076000016.

  Diyanet İşleri Başkanlığı. “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”. Erişim 1 Mayıs 2017.

  https://kurul.diyanet.gov.tr.

        Yale University. “About Yale: Yale Facts”. Accessed May 1, 2017. https://www.yale.edu/ about-yale/yale-facts.

         Ayetlerin Yazımı ve Kaynak Gösterimi:

         Ayet atıflarında ayet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir.  Sure ve ayet numarası (Enfâl 8/2)

         şeklinde dipnotta yazılır. Sure adlarında Diyanet İşleri Başkanlığının meali esas alınarak yazılır. Ayrıca ayet meali italik değil, düz         şekilde yazılır.

          Hadislerin Kaynak Gösterimi:

Kütüb-i Sitte hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî isimlerinden sonra virgül, virgülden sonra Müslim ve Muvatta’da kitap adı ve hadis numarası; Buhârî, Tirmizî ve Nesâî’de kitap adı ve bab numarası, Müsned’de cilt ve sayfa numarası verilir. Cilt numarasında Romen rakamı kullanılmaz.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4: 289.
Ebû Dâvud, Muvatta, “İlim”, 18.
Buhârî, “İlim”, 12.
Müslim, “Ticârât”, 45.

KISALTMALAR

ay. 

Aynı yazar

b.    

Bin, ibn

Bk. / bk.

Bakınız

c.

Cilt

çev.

Çeviren, tercüme eden

DİA

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

DİB

Diyanet İşleri Başkanlığı

ed.

Editör

haz.

Hazırlayan

Hz.

Hazreti

Krş. / krş.

Karşılaştırınız

Ktp.

Kütüphanesi

mö.

Milâttan önce

ms.

Milâttan sonra

nr.

Numara

thk.

Tahkik eden

MS

Manuscript

ö.

Ölüm, vefat tarihi

s.

Sayfa

sy.

Sayı

ty.

Tarihsiz

vb.

Ve benzeri

vd.

Ve devamı

vd.

Ve diğerleri, diğer neşredenler

vr.

Varak

Yay.

Yayınları

yy.

Yayıncı yok


Kaynak:  Demir Abdullah.  "İlahiyat Alanı Makale Yazım Kılavuzu". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (2017 ): 1393-1414

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri