Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Büyük Selçuklu ve Büyük Selçuklu Bakiyesi Devletler Hakimiyetinde Dımaşk Şehri ve İç Kalesi
(Damascus and Its Inner Castle Under the Domination of the Great Seljuk and Its Successor States )

Yazar : Fatih Erkoçoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 8
Sayfa : 01-22


Öz
Dımaşk ilk İslâm fetihleriyle birlikte Bizans'ın elinden Müslüman hakimiyetine geçen Suriye'nin önemli şehirlerinden birisiydi. Hz. Peygamber'in halifeleri dönemlerinde en güzide eyaletlerden birisi olan Suriye, müteakiben Emeviler döneminde bilhassa başkentin Dımaşk olmasıyla daha da önem kazanmıştı. Abbasi ihtilali sonrasında yeni devletin başkenti Irak topraklarında inşa edilmesine karar verildiğinde, Dımaşk kısmen gözden düşmüş idi. İlerleyen zamanda önce İbn Tolun'un eline geçti, müteakiben ise şehir, 289/901-902'den itibaren ise Karmatilerin saldırıları ve çıkardıkları yangınlarla harap düştü. Fatimîlerin 100 yıllık hakimiyetinde de şehir zayıf düştü. Yeni bir güç olarak ortaya çıkan Büyük Selçuklular kısa sürede palazlanmış ve hızlı bir şekilde İran ve Irak topraklarında hakimiyetlerini sağlamışlardı. Bunun tabi neticesi ile Suriye bölgesine yönelik askeri faaliyetler göze çarpmaktadır. Bu makalede Selçuklu komutanı Uvakoğlu Atsız'ın Suriye'deki askeri faaliyetleri çerçevesinde onun Büyük Selçuklular döneminde Dımeşk hakimiyeti ile Dımeşk kalesinin yeniden inşasından başlanarak, Tutuş ve çocukları, Böriler ve Nureddin Zengi dönemlerinde Dımeşk ve Dımeşk İç Kalesinde gerçekleştirlen imar faaliyetleri Arapça kaynaklar ışığında ele alınmaya çalışıldı

Anahtar Kelimeler
Dımaşk, Selçuklular, Böriler, Zengiler

Abstract
Damascus was one of the important cities of Syria that passed Muslim rule from the hands of Byzantium with the first Islamic conquests. Syria, one of the most prominent provinces during the caliphates of the Prophet, became more important in the time of the Umayyads, especially when Damascus became the capital. When the new state’s capital was decided to be built on the Iraqi lands after the Abbasi revolution, Damascus partly fall out of favor. In the following time, it was first handed over by Ibn Tolun, and then the city was devastated in 289/901-902 by the attacks of the Qarmatians and the fires. The city fell weak in the 100 years rule of Fatimid. The Great Seljuks, emerging as a new force, quickly plummeted and quickly gained control over Iran and Iraqi lands. As a matter of course, military activities against the Syrian territory are striking. In this article, within the framework of the Seljuk commander Uvakoglu Atsız's military activities in Syria, his dominance of Damascus and starting from the rebuilding of the Damascus castle, the reconstruction activities in Damascus and Damascus Inner Castle during Tutus and his children, Burid dynasty and Nureddin Zengi period was tried to be studied in the light of Arabic sources.

Keywords
Damascus, Saljuks, Burids, Zengids

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri