Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dürzî İnanışında Dinî Mûsikî Geleneği
(Relıgıous Musıc Tradıtıon in The Druze Faıth )

Yazar : Fatma Gamze Apraş    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 23-46


Öz
VI. Fâtımî halifesi Hâkim Biemrillâh döneminde İsmâilîlik mezhebinden etkilenerek Mısır topraklarında ortaya çıkan ve Hâkim’in ulûhiyeti çerçevesinde şekillenen Dürzîlik, bâtınî bir inanış olarak kabul edilmektedir. Dürzîler, takiyye ve gizlilik inançları gereğince inanışlarını asrılar boyunca saklamış, bu sebeple de kapalı ve sırlı bir cemaat olarak anılmışlardır. Dürzî eserlerinin ele geçirilmesi ve mezhep hakkında yapılan araştırmalar neticesinde Dürzîlik hakkında bilgi sahibi olunsa da inanış günümüzde de hala gizemini korumaktadır. Dürzîler hakkında ülkemizde de muhtelif çalışmalar yapılmıştır. Fakat Dürzîlerin mûsikî yönlerine dair Türkçe bir çalışma bulunmamaktadır. Mûsikî üzerine çalışmalar İngilizce ve Arapça dillerinde yapılmıştır. Biz de bu makalemizde Dürzîlerin mûsikîsini ele almak istiyoruz. Bu çalışmanın konusu Dürzîlik inanışında dinî mûsikîdir. Bu çerçevede Dürzîlerin ilâhilerine, ibadethânelerinde gerçekleştirdikleri ayinlere ve toplumsal açıdan önem arz eden cenaze törenleri ile bu törenlerde icra edilen ağıtlara yer verilecektir. Böylece Dürzî dinî mûsikî geleneği ve dinî mûsikîyi oluşturan türlerin incelemesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dürzilik, Mûsikî, Dürzî İnanışında Mûsikî.

Abstract
Druzism which emerged in the lands of Egypt under the influence of the Ismaili sect during the period of the sixth Fatimid caliph, al-Hakim bi-Amr Allah, and shaped within the framework of the divinity of the al-Hakim, is accepted as a esoteric belief. The Druze have kept their beliefs for centuries in accordance with their belief in taqiyya and secrecy, and for this reason, they have been called a closed and secret community. As a result of the seizure of Druze works and researches about the sect, we have learned about Druzism, but the belief still remains a mystery today. Various studies have been carried out about Druze in our country. However, there is no Turkish study on the musical aspects of Druze people. Studies on music have been conducted in English and Arabic languages. In this article, we would like to discuss the music of the Druze. The subject of this study is religious music in the Druze faith. In this context, the hymns of the Druze, the rituals they perform in their places of worship, the funeral ceremonies of social importance and the laments performed in these ceremonies will be included. Thus, the Druze religious music tradition and the types of religious music will be examined.

Keywords
Druzism, Music, Religious Music in the Druze Faith.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.



Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri